Doradztwo BPM

Wiedza i wieloletnie doświadczenie
BMS posiada wieloletnie doświadczenie w pracach doradczych obejmujących analizę, inwentaryzacje, audyty i inne zadania consultingowe związane z procesami biznesowymi. Wspomagamy się metodyką opartą na ogólnym podejściu do zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF® będącą standardem Open Group, metodyką wdrażania i zarządzania procesami IBM oraz wieloletnim doświadczeniem w realizacji tego typu projektów. Stosujemy w naszych pracach doradczych systematyczne, optymalne podejście.
Pilotażowe wdrożenie

Wstępne rozpoznanie i realizacja programu BPM

W typowym przypadku analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwie nasze działania rozpoczynamy od wstępnego rozpoznania organizacji. Na tej podstawie wybieramy pilotażowe wdrożenie, dzięki któremu szybko uzyskujemy pierwsze wymierne korzyści z naszej pracy. Jednocześnie zmierzamy do opracowania i konsekwentnej realizacji długoterminowej strategii optymalizacji i automatyzacji całości procesów w firmie, czyli tzw. programu BPM.
Program BPM
Pierwszym krokiem w każdym programie BPM jest identyfikacja i analiza procesów podlegających późniejszej automatyzacji i zarządzaniu. Metodyka IBM oferuje szczegółowe wskazówki dotyczące przeprowadzenia warsztatów mających na celu wstępną identyfikację, stworzenie mapy procesów w całej organizacji a następnie stworzenie szczegółowych modeli procesów wybranych do dalszych prac i ewentualnej automatyzacji. Metodyka TOGAF® jest z kolei ogólnym podejściem do zarządzania zmianą architektury korporacyjnej w organizacji.
Projekty BPM są klasycznym przykładem tego typu zmiany – zazwyczaj procesy przechodzą w poprzek działów, angażują wielu interesariuszy, oraz wywierają istotny wpływ zarówno na organizację oraz systemy IT. TOGAF® wyróżnia kilka standardowych warstw podkreślając, że dopiero analiza wszystkich tych warstw może dać pełny obraz architektury. Należy mieć od samego początku projektu pełną świadomość, że analiza procesów powinna również obejmować analizę systemów IT, które wspomagają te procesy. Zmiana tych systemów w oczywisty sposób będzie wpływać na docelowy kształt wspieranych przez nie procesów.
Na optymalizację obsługi procesów w organizacji patrzymy w sposób bardzo otwarty i elastyczny. Mamy świadomość, że pewne obszary działalności firm koncentrują się wokół procesu (np. proces przetwarzania wniosku urlopowego), podczas gdy gdzie indziej kluczowe są dane lub dokumenty (np. księgowania albo faktury). Dlatego każdy z tych obszarów oceniamy w sposób indywidualny, uwzględniając jego specyfikę.
W efekcie może okazać się, że o ile w pewnych obszarach najlepszym sposobem na usprawnienie działania procesu jest wdrożenie platformy BPM, to w innych najlepszym rozwiązaniem będzie platforma ECM, portal, system masowego przetwarzania danych, itp. Wreszcie może okazać się, że w pewnych sytuacjach wystarczy zoptymalizować procedury, bez ingerencji w narzędzia IT. Jeszcze inne procesy są po prostu wystarczająco optymalne, aby podejmować wobec nich jakiekolwiek działania.
Analiza BPM